Home Page Image
Novinka >
Prečítajte si čo máme nové


V oblasti detektívnych služieb „BABB” zabezpečuje:

detektívna služba

  Hľadanie osôb:
  • hľadanie nezvestných osôb, maloletých a mladistvých osôb,
  • hľadanie dlžníkov,
  • hľadanie zamestnancov neplniacich si svoje zamestnanecké povinnosti či záväzky, 
  Hľadanie majetku:
  • hľadanie motorových vozidiel  a prívesov, lízingových predmetov, založený majetok, 
  • hľadanie majetku a vecí podľa želania klienta.
  Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste:
  • Zabezpečovanie videozáznamov a fotodokumentácie:
   • zo športových podujatí,
   • spoločenských a záujmových akcií,
  Zisťovanie údajov ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom:
  • sprenevera,
  • podvody,
  • neoprávnené užívanie motorových vozidiel, cudzích vecí a pod.
  • údaje rodinného, manželského a mimomanželského charakteru,
  Zisťovanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch:
  • dokumentovanie miest a lokalít,
  • dokumentovanie majetkových pomerov,
  • dokumentovanie pohybu hnuteľných vecí,
  • možnosť nasadenia technických prostriedkov, 
  Získavanie informácií o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo:
  Pomoc občanom pri riešení rodinných, majetkových problémov
  • poskytujeme poradenstvo, analýzu a návrhy riešenia jednotlivých problematík.
  Pomoc osobám poškodených trestnou činnosťou

Dokumentovanie je vykonávané na CD alebo DVD záznamové média.
Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb v oblasti strážnych a detektívnych služieb zachovávame zákonom stanovenú mlčanlivosť v svojích činnostiach a mimo okruh zainteresovaných osôb neuvádzame žiadne informácie získané od našich klientov alebo pri výkone činnosti SBS.

 
 
   
           
 

SBS "BABB" - JUDr. Pavel Hrdina, Baláže č. 6, 976 11 Selce - Tel./fax: +421 48 419 60 52, mobil: +421 907 654 056